#recordnum#

%name% - (%filesize%) : %modified%      

%base% / %ext%